กรอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขา การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Management of Technology and Innovation) โดยทั่วไปได้แก่ 

 • เทคโนโลยีกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
 • การจัดการความรู้เพื่อการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับบริษัท
 • การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต
 • แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี
 • การจัดการด้านวิจัยและพัฒนา
 • การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 • เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม/ระบบการผลิต
 • การบริหารเทคโนโลยีใหม่ เช่น พลังงานทดแทน  สิ่งแวดล้อม  ชีวภาพ สื่อสารและสารสนเทศ
 • มิติในการบริหารจัดการนวัตกรรม
 • ผลกระทบจากเทคโนโลยีต่อสังคม
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีกับการค้าและการตลาด
 • โครงสร้างและนโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Powered by MakeWebEasy.com