คณะกรรมการจัดตั้ง
ศาสตราจารย์ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล วีราสา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวณิชย์กุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตเดช
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
บริษัท โนวิสเคป คอนซัลติ้ง จำกัด
ดร.นเรศ ดำรงชัย
ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค
ดร.ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Powered by MakeWebEasy.com