image

ความเป็นมาของ ThaiTIMA

เครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการรวม ตัวของตัวแทนที่มาจากภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยภาครัฐ อาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย มีเจตนารมณ์ที่จะสร้างสรรค์งานวิจัยและเผยแพร่ผลการวิจัยไปยังทุกภาคส่วน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การประชุมสมาชิกเครือข่ายงานวิจัยฯ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2549 ที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะแรกเป็นการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยของสมาชิกแต่ละท่าน
ต่อมาในเดือน ธันวาคม 2551 ที่ประชุมได้มีมติให้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการ บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นประจำทุกปี และได้มอบหมายให้วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหาร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 โดยมีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเจ้าภาพร่วม และคณะกรรมการจัดการประชุมได้ประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


พันธกิจของเครือข่ายงานวิจัยฯ

  1. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขอบเขตและความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  2. สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้สำหรับบริหาร จัดการในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กร
  3. สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีองค์ความรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานขององค์กรในประเทศไทย
  4. ขยายการศึกษาและองค์ความรู้สู่สังคมเพื่อสร้างให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก
Powered by MakeWebEasy.com